Voorwaarden

Voorwaarden
Consulten en workshops
Consulten en workshops gelieve contant af te rekenen of het bedrag vooraf per bank overmaken.
Betaling van opdrachten via de e-mail vooraf via de bank overmaken. Geen geld per post versturen.
Bij verhindering of verzetten van een afspraak wordt u vriendelijk verzocht deze 24 uur van tevoren af te zeggen of te verzetten.
Bij annulering binnen 24 uur zullen de kosten volledig in rekening worden gebracht.
 
Leveringsvoorwaarden tekeningen en schilderijen
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Lydia van Oort, mediamieke tekeningen en schilderijen
Opdrachtgever: de wederpartij van Lydia van Oort met wie een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten. 
Toepassing
Deze leveringsvoorwaarden van Lydia van Oort zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Lydia van Oort. Door uw bestelling of afspraak geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Een overeenkomst komt tot stand door:
- ontvangst van uw bestelling of afspraak per e-mail, mondeling of schriftelijk.

Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s (EUR) en inclusief 6% BTW. Exclusief passe-partout en lijst.
De tekeningen zijn exclusief verzendkosten.
De schilderijen zijn exclusief bezorgkosten.

Bestelling/Betaling/Levertijd
Tekeningen.Na ontvangst van de bestelling krijgt u per e-mail of brief een bevestiging van de bestelling. In deze e-mail ontvangt u een overzicht van de bestelling en de betaalgegevens. De betaling voor een tekening dient vooraf bijgeschreven te zijn op de rekening van Lydia van Oort. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Lydia van Oort is bijgeschreven, zal zij de opdracht in behandeling nemen. De bestelde tekening(en) ontvangt u dan binnen vier weken. Deze termijn is geen fatale termijn. Indien de bestelde tekening(en) niet binnen deze termijn leverbaar is neemt Lydia van Oort onmiddellijk contact met u op.
 
Levering
Tekeningen
Uw bestelling van een tekening wordt op maximaal 1 adres in Europa voor rekening van Lydia van Oort afgeleverd. Leveringen buiten Europa zijn mogelijk tegen betaling van verzendkosten. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
Schilderijen
Na ontvangst van de bestelling krijgt u per e-mail of brief een bevestiging van de bestelling. In deze e-mail of brief ontvangt u een overzicht van uw bestelling en de betaalgegevens. De aanbetaling van 50% voor een schilderij dient binnen 10 dagen vooraf bijgeschreven te zijn op de rekening van Lydia van Oort. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Lydia van Oort is bijgeschreven, zal zij de opdracht in behandeling nemen. Het bestelde schilderij kunt u dan op een tussen Lydia van Oort en u afgesproken tijd en plaats afhalen, dan wel dat het schilderij bij u afgeleverd wordt. Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling dan wel via een afgesproken betalingsregeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk op het aflevermoment.
Levering schilderijen
U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening en na een tijdsperiode van 2 maanden worden verkocht.De door Lydia van Oort opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal Lydia van Oort het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. Eigendomsvoorbehoud.De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Lydia van Oort verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Voor de gratis verstrekte cursussen, lesmateriaal en verstrekte tips en ideeën geldt dat het eigendom blijft van Lydia van Oort en niet zonder schriftelijke toestemming mag worden gekopieerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd of verspreidt.

Copyright
Het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen van deze pagina's berust bij Lydia van Oort.
. Op iedere tekening of schilderij zit copyright. Behalve het zielsportret behoud ik het recht om ze te publiceren. Voor het zielsportret is toestemming van de opdrachtgever nodig. Foto’s worden ook niet zonder toestemming geplaatst. Heb ik een tekening of een schilderij voor jou gemaakt dan heb je het recht dit te delen onder vermelding van mijn volledige juist gespelde naam Lydia van Oort, en website www.tekenmedium.nl

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Deze Leveringsvoorwaarden kunnen te allen tijde door Lydia van Oort aangepast worden.
Versie, Publicatie en aanpassingen
Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.Dit is versie: 2007-11-12 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Lydia van Oort. Kennelijke fouten of vergissingen in folders en andere publicaties, zoals internet binden Lydia van Oort niet.