Privacy verklaring

Lydia van Oort, gevestigd aan Kanaal OZ 9-60, 9419TJ, Drijber, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens: www.tekenmedium.nl, Kanaal OZ 9-60, 9419TJ, Drijber telefoon 0629350619
 
L. van Oort is de Functionaris Gegevensbescherming van Lydia van Oort, zij is te bereiken via info@tekenmedium.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Lydia van Oort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres 
 
Lydia van Oort vraagt en verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tekenmedium.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Lydia van Oort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Uitvoeren van uw opdracht- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Om goederen en diensten bij u af te leveren- Het afhandelen van uw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief - Lydia van Oort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Lydia van Oort neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lydia van Oort) tussen zit. 
 
Lydia van Oort gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Novosite 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 
Lydia van Oort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën.
Tekenopdrachten
Voor en achternaam: 5 weken
Geboortedatum, geslacht: 5 weken
Adres, telefoon en email : 5 weken. 
 
Schilderijen
Voor en achternaam: 6 maanden
Geboortedatum, geslacht: 6 maanden
Adres, telefoon en email: 6 maanden. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Lydia van Oort verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken.
Lydia van Oort gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lydia van Oort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tekenmedium.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek totinzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, destrook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Lydia van Oort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Lydia van Oort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tekenmedium.nl